woensdag 18 augustus 2021

Het missiekruis van Sint Paul.

 In 1933 was het, volgens het Christelijke geloof, 1900 jaar geleden dat Jezus stierf. Om dit feit te herdenken werd 1933 tot 'buitengewoon heilig jaar' uitgeroepen door Paus Pius XI.

In Rome werden de 4 Heilige deuren van de grote basilica geopend en in Arcen werden door de Missionarissen van Mariann Hill twee kruisen opgericht, een op de heuvel op de hoek van de Roobeekweg en Klein Vink en een veldkruis op het park zelf.Over dit missiekruis lezen we in de "Nieuwe Venlosche Courant" van zaterdag, 7 oktober 1933, het volgende verhaal: 

,,Te Klein-Vink bij Arcen, aan de Rijksweg VenloNijmegen, heeft de plechtige inzegening plaats gehad van een nieuw veld- of wegkruis. In processie trokken de eerw. Paters, Fraters en Broeders van het Missiehuis St. Paul, de Z.E. Rector en Broeders van het klooster Mater Dolorosa met de scholieren van het Juvenaat St. Jozef naar het kruis. In hun midden Mgr. Emanuel Haenesch,Vicarius van Umtata Zuid-Afrika, die de inzegening verrichten zou. Bij het met bloemen versierde kruis gekomen, werden eenige liederen gezongen door de eerw. fraters seminaristen. Monseigneur had inmiddels op den verhoogden sokkel van den kruissteen plaats genomen en sprak allereerst over de betekenis van het kruis. Hij prees het Limburgsche volk om zijn diepe godsdienstzin, uit wier midden een vereeniging gevormd is, met het doel veldkruizen te planten. Hij dankte de initiatiefnemers en medewerkers voor dit grootsche werk. De plek waar dit statige kruis zich verheft, is met Goddelijke Voorzienigheid gekozen, nabij het groote Missiehuis, waar toch jonge krachten worden opgeleid om straks in het groote uitgestrekte vicariaat van Mgr. nieuwe veld- en missiekruizen te planten.”